Industri

Processvatten hos gruvor är mer eller mindre mättat med salter där kalcium, silikater, klorid mm dominerar med stora problem och kostnader som följd. CMI AB planerar att starta ett projekt om behandling av vatten för att minska kemikalieanvändning och korrosion, dessutom planeras ett projekt för att klarna grumligt vatten utan kemikalier och anrika de ingående salterna/partiklarna för separation. Idag finns ingen bra metod att klarna vattnet utan mycket stora insatser. Igenkalkning av värmeväxlare kräver idag stora resurser antingen med tillsatts av dyra kemikalier och/eller dyrbara driftsstopp för rengörning. Med CMI-HF kommer dessa olägenheter att minimeras och generera stora kostnadsbesparingar, dessutom kommer korrosionsproblem orsakad av klorider och andra salter att minska betydligt eftersom beläggningar i rör minskar och därigenom bildas inte galvaniska element i samma utsträckning som tidigare på de ytor som är i kontakt med behandlat vatten.


Referenser

Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German