Inledande försök med användning av bräckt vatten vid bevattning

Åland är omgivet av vatten. Att använda Östersjövatten, som är bräckt, för bevattning av olika grödor skulle för många odlare kunna vara en möjlighet att lättare tillfredställa bevattningsbehovet. Nära stränder och i vikar kan salthalten tidvis sjunka då det rinner sött vatten från land. Salttoleransen är olika hos olika växtslag. Frilandsgurka hör till de mest saltkänsliga växterna.

På försöksstationen har ett bevattningsförsök påbörjats där ett obevattnat försöksled jämförs med bevattnade försöksled med sött vatten och med bräckt vatten. Ett försöksled med bräckt vatten bevattnas direkt på grödorna och ett försöksled går genom en "vattenbehandlare" Aquamaster som joniserar vattnet och begränsar effekten av skadliga mineraler.

Försöket utförs i potatis, lök, isbergssallat, jordgubbar och frilandsgurka. Här presenteras resultaten i frilandsgurka. Frilandsgurkan förkultiverades och planterades ut 1.6. Den grundgödslades med 800 kg/ha trädgårds Y1 (10-4-17). Försöket täcktes med dubbel fiberduk fram till 10.6 och därefter med enkel fiberduk till 7.7. Bevattning utfördes tre gånger med början i juli. Salthalt 5,3‰. Gurkan skördades 12.7-28.9.

Försöksled Handelsduglig skörd
ton/ha rel.tal
Sött vatten 84 112
Joniserat bräckt vatten 81 108
Obevattnat 75 100
Bräckt vatten 60 80

Resultatet indikerar att "vattenbehandlaren" har haft effekt på det bräckta vattnet. Försöket är dock endast ett inledande försök och behöver följas upp ytterligare. "Vattenbehandlaren" avlägsnar inte klor- och natriumjoner utan ändrar endast den molekylära strukturen vilket gör att man behöver undersöka jorden grödan växer i under flere år. Det heter att t.ex. bor kan förekomma i östersjövatten och kan vara skadligt för växterna redan i små mängder.

Ålands Försöksstation

Tel. 329 650, www.forsok.aland.fi
Ingvarsgatan 11, 753 34 Uppsala. Tel: +46 18 26 26 60 Fax: +46 18 26 27 60
© CMIAB 2004 info@cmiab.se

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

English.Spanish.German